Algemene leveringsvoorwaarden

Van toepassing op de trainingen

Zevenaar, april 2019                                                                          

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer;
Bureau Van Zimmeren gevestigd te Eindhoven die op aanbieding van of een overeenkomst met opdrachtgever deze verkoopwaarden van toepassing heeft verklaard.

Opdrachtgever;
Degene die met opdrachtnemer als bedoeld in deze voorwaarden, hetzij direct, hetzij indirect middels tussenkomst van derden, een overeenkomst heeft gesloten tot het leveren van diensten en/of werkzaamheden gerelateerd aan de gezondheidsbranche of door het ter beschikking stellen van trainers, zulks in de ruimste zin van het woord.

Opdrachtrelatie;
Voor zover van toepassing de relatie(s) van opdrachtgever waarvoor opdrachtnemer voor uitvoer van de diensten en/of werkzaamheden door opdrachtgever wordt ingezet.

Algemeen

Bureau Van Zimmeren is een organisatie dat zich onder andere bezig houdt met het verzorgen van Reflectiegesprekken, persoonlijke begeleiding, verzuimregie, trainingen en workshops voor derden, op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, ziekteverzuim, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.

De hier beschreven voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening aan alle opdrachtgevers en de eventueel door hen, voor de uitvoering van werkzaamheden, ingeschakelde derden waarvoor Bureau Van Zimmeren werkzaamheden verricht. Bij eventuele strijdigheid van deze voorwaarden met die van opdrachtgever prevaleren deze voorwaarden.

Bij verschil van mening en bij het ontbreken van een schriftelijke bevestiging is, wat de te berekenen tarieven en vergoedingen betreft, de meest recente lijst met verkooptarieven van Bureau Van Zimmeren bepalend. Een exemplaar van deze lijst kan worden aangevraagd bij Bureau Van Zimmeren , Eikenbaan 12 , 6903 BJ  Zevenaar, tel. 06 51 215 315 (Leon van Zimmeren).

Privacy

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zullen alle persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden verstrekt zonder voorafgaande toestemming van betrokkenen.

© Copyright en eigendomsrechten

 Alle door Bureau Van Zimmeren ontwikkelde lesmaterialen, cursusmaterialen zijn strikt voorbehouden aan de auteursrechten van de auteur(s) Niets, mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, op geluidsdragers worden vastgelegd, of welke andere wijze dan ook.

Indien Bureau Van Zimmeren gebruikt maakt van andere dan door haar ontwikkelde lesmaterialen en ondersteunde lesmateriaal, dan is het auteursrecht voorbehouden aan de oorspronkelijke auteur(s).

Prijzen, tarieven en toeslagen

Opdrachtnemer hanteert verschillende tarieven afhankelijk van de plaats, tijd, omvang, aard en het niveau van de dienstverlening. Deze zogenaamde kerngegevens staan vermeld in de bijgevoegde offerte.

Bij wijziging voor aanvang van de opdracht van één van de kerngegevens wordt altijd een herziene opdrachtbevestiging aan opdrachtgever toegestuurd. Bij achteraf gebleken wijziging van één van de kerngegevens wordt de eindafrekening zoveel mogelijk herberekend aan de hand van de tarieven en vergoedingen die eerder waren afgesproken en, indien deze ontbreken, aan de hand van de meest recente lijst met verkooptarieven van opdrachtnemer.

Indien niet anders vermeld zijn genoemde tarieven in overeenkomsten en/of opdrachtbevestigingen exclusief omzetbelasting en exclusief reiskosten.

Facturering en betaling

De facturatie geschiedt na afloop van de geleverde dienst(en) of deels na iedere training of deels na afloop van 5 begeleidingssessies en het restant volgt na afsluiting van de begeleiding. De facturatie voor de verzuimregie geschiedt op uurbasis en zal bij een langduriger opdracht iedere 14 dagen in rekening worden gebracht.

Op alle verzonden facturen geldt een maximale betalingstermijn van 14 dagen.

Vervalfase:
Indien een factuur niet tijdig wordt betaald, gaat na een termijn van 21 dagen (3 weken) na factuurdatum de zogenaamde vervalfase in. Opdrachtnemer zal opdrachtgever in deze fase overzichten sturen van openstaande facturen. Opdrachtgever heeft vervolgens tot maximaal 30 dagen na factuurdatum de tijd om aan de betalingsverplichtingen te voldoen.

Achterstalligheid:
Indien een factuur niet tijdig wordt betaald, is er na een termijn van 30 dagen na factuurdatum sprake van achterstalligheid. De opdrachtnemer is in dat geval gerechtigd, zonder verdere aanmaningen of ingebrekestellingen, alle kosten van invordering, met als minimum 15% van de hoofdsom of een bedrag van € 118,=  per vordering, plus per maand € 24,= administratiekosten en 1% rentevergoeding over het totaal van de openstaande vordering gerekend vanaf het moment van achterstalligheid, bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Onder de kosten van inning worden verstaan de kosten van incassobureaus, advocaten en deurwaarders en de kosten van eventueel door opdrachtnemer te voeren juridische procedures, dit alles voor zover deze kosten door opdrachtnemer gemaakt worden uit hoofde van inning van de openstaande vordering.

Opschorten:
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om alle leveringen aan opdrachtgever per direct op te schorten indien er spraken is van achterstalligheid.

Ziekte of overmacht

In geval van verhindering door ziekte of overmacht, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hiervan onverwijld binnen 24 uur op de hoogte stellen en alles doen wat in haar vermogen ligt om voor vervanging te zorgen. Opdrachtgever kan in geval van aantoonbare ziekte en/of overmacht bij opdrachtnemer geen claim bij opdrachtnemer deponeren betreffende derving van inkomsten.

Bevestigen

Opdrachten kunnen door opdrachtgever per post en per mail verleend worden door het ondertekenen van deze offerte.

Van elke geaccepteerde opdracht zendt de opdrachtnemer de opdrachtgever een schriftelijke bevestiging per email of post toe. Indien de bevestiging niet binnen 48 uur ondertekend aan opdrachtnemer wordt geretourneerd, dan behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de opdracht te laten vervallen.

Administratieve afspraken

Vragen van administratieve aard of met betrekking tot de door Bureau Van Zimmeren verzorgde werkzaamheden worden binnen 2 weken beantwoord. Communicatie welke een langere verwerkingstijd nodig hebben wordt met de opdrachtgever een uiterlijke reactie termijn afgesproken.

Bedenktijd

Voor deelnemers (consumenten) geldt een bedenktijd van tenminste 14 dagen. Deze bedenktijd geldt ook indien de deelnemer de begeleiding boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd.

Opties

Opdrachtnemer kan voor de uitvoering van werkzaamheden een optie verlenen op bepaalde data en specifieke uitvoerders. Opdrachtnemer zal deze opties net als normale opdrachten aan opdrachtgever bevestigen.

Een optie komt tien dagen voor aanvang van de gevraagde werkzaamheden automatisch te vervallen indien deze niet door opdrachtgever wordt omgezet in een definitieve opdracht. Indien een optie binnen tien dagen voor de aanvang van een traject wordt verleend, dan dient deze binnen 48 uur te worden omgezet in een definitieve opdracht.

Indien aan meerdere opdrachtgevers een optie en/of definitieve opdracht verleend wordt (of kan worden) die gezien de omstandigheden met elkaar conflicteren, dan heeft de opdrachtgever die als eerste de optie heeft aangevraagd het eerste recht deze per omgaande om te zetten in een definitieve opdracht. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht op elk moment de verleende opties te laten vervallen.

Annuleren

Voor alle op de opdrachtbevestiging vermelde werkzaamheden die geannuleerd worden in de periode vanaf 10 tot en met 7 werkdagen vóór uitvoering van de desbetreffende werkzaamheden wordt 25% van de totaal (nog) in rekening te brengen som aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Voor de periode vanaf 6 tot en met 4 werkdagen vóór uitvoering van de desbetreffende werkzaamheden wordt 50% van de totaal (nog) in rekening te brengen som aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Voor alle werkzaamheden die geannuleerd worden in de periode minder dan 4 werkdagen voor de uitvoering van de desbetreffende werkzaamheden wordt 100% van de totaal (nog) in rekening te brengen som aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om een eenmaal aangenomen opdracht kosteloos bij opdrachtgever te annuleren in geval van overmacht zoals door ziekte of ongeval. Tevens kunnen door opdrachtnemer te allen tijde opdrachten kosteloos geannuleerd worden, indien er bij de opdrachtgever nog openstaande rekeningen zijn die ten goede komen aan opdrachtnemer en niet binnen 30 dagen na factuur­datum zijn voldaan.

Aansprakelijkheid

De totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW) en onder bepaalde voorwaarden (zie reclamaties) tenzij rechtens komt vast te staan dat de schade een direct gevolg is van grove schuld of opzet van de opdrachtnemer.

Aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

De totale aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van goederen zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag dat onder de verzekering van opdrachtnemer wordt uitgekeerd.

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van alle aanspraken van derden waaronder opdrachtrelaties terzake van door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en/of diensten tenzij rechtens komt vast te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van de opdrachtnemer. Bovendien dient de opdrachtgever aan te tonen dat hem geen enkel verwijt treft.

Voorwaarde voor het ontstaan van schade van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij opdrachtnemer meldt.

Voorwaarden

Opdrachtnemer accepteert alleen opdrachten onder de volgende voorwaarden:

Eigendomsvoorbehoud opdrachtnemer;

Het is de opdrachtgever niet toegestaan eigendommen van opdrachtnemer of van de door opdrachtnemer voor uitvoering van werkzaamheden beschikbaar gestelde personen, waaronder uitdrukkelijk begrepen gegevensbestanden en cursusmateriaal, zonder toestemming van opdrachtnemer aan haar opdrachtrelaties of derden beschikbaar te stellen. Dit op straffe van vordering door de opdrachtnemer bij opdrachtgever van volledige schadevergoeding en een boete van € 1.000,- per keer dat deze overtreding geconstateerd wordt.

Opdrachtnemer zal zich namens opdrachtgever aan onderstaande regels houden;

Eigendomsvoorbehoud opdrachtgever;

Het is de opdrachtnemer niet toegestaan eigendommen van opdrachtgever waaronder uitdrukkelijk begrepen gegevensbestanden en cursusmateriaal, zonder toestemming van opdrachtgever aan haar opdrachtrelaties of derden beschikbaar te stellen. Dit op straffe van vordering door de opdrachtgever  bij opdrachtnemer van volledige schadevergoeding en een boete van € 1.000,- per keer dat deze overtreding geconstateerd wordt.

Geheimhouding;
Opdrachtnemer erkent dat aan hem/haar door opdrachtgever geheimhouding is opgelegd van alle bijzonderheden betreffende opdrachtgever of opdrachtrelaties.

Vertegenwoordiging

Tenzij anders overeengekomen zal de door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking gestelde medewerker zich bij de uitvoering conform de onderhavige overeenkomst opgedragen werkzaamheden presenteren als vertegenwoordiger van opdrachtgever. Alle werkzaamheden worden verricht uit naam van opdrachtgever.

No cure no pay & reclamaties

Opdrachtnemer garandeert haar opdrachten met voldoende resultaat uit te voeren. Wordt een opdracht met onvoldoende resultaat uitgevoerd dan brengt opdrachtnemer het gedeelte dat niet met voldoende resultaat is uitgevoerd onder strikte voorwaarden niet bij opdrachtgever in rekening. Reclameren met betrekking tot de geleverde diensten kan tot uiterlijk één week na afloop van de betreffende dienstverlening.

Het resultaat van een dergelijke opdracht kan worden herleid uit evaluaties van begeleide medewerkers, cursist(en), evaluaties of feedback van de opdrachtgever.

Voor trainingen gelden bij reclamaties de volgende aanvullende voorwaarden;

  • Bij reclamaties dient als bewijsvoering de resultaten van de evaluaties overlegd worden, waarbij er vanuit wordt gegaan dat ook regelmatig tussentijds geëvalueerd is.
  • Voor aanvang van de training en dus bij aankomst van de trainer;
    a) het leslokaal volledig en juist is ingericht (voldoende stoelen, tafels.)
    b) de hardware voldoet aan de voor de training bestemde eisen (specificaties, performance, etc.) (indien Bureau Van Zimmeren geen beamer meeneemt)
    c) de benodigde internetwerkfunctionaliteit aanwezig is.
  • De gevraagde dienstverlening door opdrachtgever en zoals vermeld staat op de opdrachtbevestiging van opdrachtnemer overeenkomt met de daadwerkelijke situatie evenals het verwachtingspatroon van de cursisten.
  • Het maximale aantal cursisten de hiervoor geldende norm niet overschrijdt.

Geïnteresseerd? Meld je dan aan voor ons leerprogramma of neem contact met ons op

Graag zoeken wij uit hoe wij jou het beste kunnen helpen
Aanmelden Contact
Vestigingsadres: St. Catharinastraat 1, 5611 JA Eindhoven
Correspondentieadres: Eikenbaan 12 6903 BJ Zevenaar
Email: info@egomodule.nl

Bel ons op 085-040 60 37
Copyright Module Ego Professionaliteit 2021 - 2024  |  Disclaimer  |  Algemene voorwaarden  |  Privacy Verklaring
Design & development by: Timeless Design